fbpx

La Junta Directiva del Club BM Granollers en la seva reunió del dia 29 de novembre de 2021 ha decidit convocar les eleccions per renovar la Junta Directiva del Club quan d'aquí a unes setmanes l'actual Junta finalitzarà el seu mandat.A continuació es transcriu el document del procés electoral. 
 

PROCÉS ELECTORAL - NOVEMBRE – DESEMBRE  2021


1. D’acord amb els vigents Estatuts aprovats el dia 15 de febrer de 2019, i adaptats a la Llei i a les directrius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per part del, la Junta Directiva en data 29 de novembre de 2021:  convoca eleccions per a la renovació total de la Junta Directiva del Club BM. Granollers per compliment del mandat per als pròxims 4 anys segons l’article 12-5.

La data de l’Assemblea General Extraordinària per les votacions serà el Divendres dia 7 de gener de 2022  d’acord amb l’article 16. C)  dels Estatuts.

Per tant, es convoca Assemblea General Extraordinària el Divendres 7 de GENER de 2022 a la Sala d’Actes de l’Hotel Granollers, Av. Francesc Macià, núm. 300 de Granollers; en primera convocatòria a les 19:00 i en segona a les 19:30.

El punt de l’ordre del dia serà efectuar la votació per escollir nova Junta Directiva en el supòsit d’haver-hi més d’una candidatura.Poden assistir-hi, segons l’article 8, els socis i sòcies que a 29.11.2021 no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia.(Art 6-6)

2. Les candidatures han de cobrir tots els càrrecs de la Junta Directiva, segons l’article 12-2 dels Estatuts. La Junta Directiva estarà integrada per socis numeraris, amb un mínim de 3 i un màxim de 21 persones que han de reunir tots els requisits que s'assenyalen per formar part de l’Assemblea (Art.11 i Art.12-3), al capdavant de la qual hi haurà un President/a i s’haurà de comptar amb un Secretari/ària i un Tresorer/a.

3. Les candidatures seran tancades i podran presentar-se des del dia 22 de desembre de 2021 fins al dia 28 de desembre de 2021 a les oficines del Club BM. Granollers situades en el Palau d’Esports de Granollers, per escrit signat i amb el número de soci de l’entitat i el núm. De D.N.I.

4. Podran ser candidats i electors aquells que segons l’article 20 dels Estatuts poden assistir a les Assemblees, és a dir aquells socis que siguin majors d’edat, que no tinguin suspesa la condició de soci/sòcia en el moment de la convocatòria d'eleccions, art.8-2.

Si un soci/sòcia membre de la Junta Directiva o de la comissió gestora del club es vol presentar com a candidat a les eleccions dimitirà en el càrrec abans de l’inici de presentació de candidatures, és a dir abans del Dimarts 21 de desembre de 2021

5. Tal com disposa l’article 16-1 dels Estatuts es constituirà per sorteig entre els socis amb dret a vot i que no siguin candidats o familiars d’aquests, una Junta Electoral formada per 3 socis numeraris. El sorteig tindrà lloc el Dilluns 13 de desembre de 2021 a les 12:00 a la seu del Club i en el supòsit que no sigui possible a l'Hotel Granollers.

De cara a una millor operativitat es creu oportú que siguin els socis que vulguin formar part de la Junta Electoral qui es presentin i entre les persones presentades es farà el corresponent sorteig. D’entre els membres escollits de la Junta Electoral decidiran un president/a i un secretari/ària. Així mateix, seran escollits dos membres reserves per a l’esmentada Junta Electoral.(Art 17)

6. Les funcions de la Junta Electoral seran aquelles que venen reflectides a l’article 17 dels Estatus; i es constituirà el mateix dia del sorteig.

7. El cens electoral estarà a disposició dels socis que ho desitgin a la seu del Club des del Dilluns 20 de desembre fins al Dilluns 27 de desembre de 2021 i en  el supòsit que hi hagi reclamacions aquestes seran resoltes per la Junta Electoral segons l’article 16 apartat B dels Estatuts.

8. Per tal d’acreditar-se els electors a l’Assemblea del Divendres 7 de gener de 2022  hauran de presentar el carnet de soci/sòcia de la temporada actual 2021-2022  i el DNI en vigor per tal de poder accedir i emetre el seu vot.(Art 16-2)

9. La votació serà per sufragi personal, directe i secret de tots els socis i sòcies amb dret a vot.

10. El mandat de la nova Junta Directiva serà de 4 anys. (Art. 12-5 Estatuts)

11. En el suposat cas que hi hagi únicament una candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta Electoral; i no caldrà celebrar l’Assemblea del dia Divendres 7 de gener  de 2022.

Serà proclamada per la Junta Electoral el Dissabte 8 de gener del 2022 com a nova Junta Directiva del Club. Degut a la possibilitat de recursos o impugnacions en els tres dies posteriors a la proclamació de la llista única presentada, la data efectiva de constitució i funcionament de la nova junta directiva serà el Dijous 13 de gener del 2022 en el supòsit que no hi hagi cap impugnació.

12. En el suposat cas que no hi hagi cap candidatura, es farà l’Assemblea General Extraordinària del divendres 7 de gener de 2022  i  haurà de sortir una Comissió Gestora formada per tres socis/sòcies del Club amb qualitat d’elegibles i dret a vot. La designació d’aquests/es es deixarà a criteri dels membres que restin a la Junta Directiva i a ser possible la farà el president de la Federació Catalana d’Handbol.

13. CALENDARI ELECTORAL

Dilluns  29.11.2021:   Junta Directiva, convocatòria d’eleccions.

Dilluns 13.12.2021: Sorteig de la Junta Electoral 18.30 h a la seu del Club i si no fos possible a l'Hotel Granollers. Constitució  de la Junta Electoral.

Dimarts 21.12.2021: Cessament càrrecs de la Junta que vulguin presentar-se a les eleccions.

Dilluns 20.12.2021: Publicació del cens electoral
  
Dimecres  22.12.2021: Inici termini presentació candidatures

Dilluns 27.12.2021: Darrer dia per consultar el cens electoral

Dimarts 28.12.2021: Tancament del termini de presentació de candidatures a les 20:00 hores a la seu del Club.

Dimecres 29.12.2021: Proclamació de candidatures per la Junta Electoral

Divendres 07.01.2022: Assemblea General Extraordinària a les 19:00 hores a l'Hotel Granollers.

Dissabte 08.01.2022: Proclamació de la nova Junta.

Dijous 13.01.2022: Data efectiva de constitució i funcionament de la nova Junta (en el supòsit que no hi hagi cap impugnació)

Banner InferiorcatCAT